1.

اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ مریم کشاورزیان

2.

بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده

3.

برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)

رحمان سعادت

4.

کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران)

محمد حسین شریفزادگان؛ علی ابوطالب پور

5.

تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

حمید شهرستانی؛ حسین شریفی رنانی

6.

مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران

حسین صادقی؛ سارا امامقلی پور

7.

برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب

محمدعلی قطمیری؛ کریم اسلاملوییان

8.

بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338)

علی قنبری؛ مهدی باسخا

9.

بررسی ویژگی‎های الگوهای موفق مالیة خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن

محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

10.

اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب