1.

پژوهشی جغرافیایی درباره مسئله ضمانت تهیه غذا در ایران به منظور توسعه

دکتر فاطمه بهفروز

2.

تحلیل سینوپتیکی سیستم های باران زا و امکان افزایش بارش آنها بوسیله باروری ابرها در منطقه کرمان

کمال امیدوار

3.

نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی ( مطالعه موردی : نواحی صنعتی روستایی استان مرکزی )

دکتر مهدی طاهرخانی

4.

ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری (مطالعه موردی : بافت مرکزی شهر کرمانشاه )

دکتر مهدی قرخلو؛ رسول فرجام

5.

کارایی واحدهای ژئومرفولوژی در ارزیابی فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز بوجان )

دکتر جمشید جداری عیوضی؛ عیسی جوکار سرهنگی

6.

تحول کارست و نقش آن در منابع آب زیر زمینی در ناهمواریهای بیستون – پرآو (کرمانشاه )

دکتر فرج ا... محمودی؛ دکتر امجد ملکی

7.

بنیانهای بوم شناختی زمین ( ویژگیهای زیست محیطی هیدروسفر )

دکتر منصور بدری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب