1.

اطلاعات مغناطیسی- ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی‌متال تکنار

آزاده ملک زاده؛ محمد حسن کریم¬پور؛ محمدرضا حیدریان شهری

2.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی؛ علی کنعانیان

3.

چینه‌شناسی و فون آمونیتی سازند چمن‌بید در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

مریم معتمد الشریعتی؛ کاظم سید امامی؛ علی اصغرآریایی

4.

پترولوژی-پتروفابریک و انواع دگرگونی‌های مجموعه افیولیتی نائین (ایران مرکزی)

محمد رهگشای؛ هادی شفائی مقدم؛ ایمان منصف

5.

بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای کواترنر و معرفی نیمرخ خاکهای زیربنای شهر همدان

غلامرضا خانلری؛ محمد ملکی

6.

قدرت تفکیک جانبی در لرزه‌نگاری و عوامل موثر بر آن

علی اسماعیلی؛ حمید رضا سیاه کوهی

7.

بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی

8.

تحلیل دگرریختی در گرانیت میلونیتی علی‌آباد دمق و اهمیت پهنه برشی آن در تفسیر تکتونیک منطقه همدان

محمد محجل؛ محمد ولی ولی زاده؛ فرزانه مقدم

9.

مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ اعظم ماهانی‌پور؛ احمد عرب

10.

شناسایی گسله‌ها و پهنه‌های عرضی‌-‌برشی زیرسطحی و تحلیل اثر دگرریختی‌های آن‌ها بر کمربند چین خورده-رانده شده زاگرس در پهنه دزفول

علی یساقی؛ زینب داوودی

11.

مطالعه تغییرات پالئواکولوژیکی در مرز کرتاسه-ترشیر در برش الگوی سازند گورپی

ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهه زارعی

12.

ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان

13.

پالینواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوبات کامبرین-جنوب غرب شهرستان شاهرود (کوه خرباش، نزدیک ده ملا) البرز مرکزی، شمال ایران

M. Ghavidel-syooki؛ محمد قویدل سیوکی

14.

توصیف گونه های سنگی در یک مخزن ناهمگون کربناته و ماسه سنگی

Bagheri A.M؛ Biranvand B.؛ علی محمد باقری؛ بیژن بیرانوند

15.

(کنودونتها)Icriodus و Polygnathus دونین پسین شرق ایران و دونین میانی-پسین شمال ایران

A.R. Ashouri؛ علیرضا عاشوری

16.

کاربرد آنالیز خوشه‌ای چندمتغیره در تعیین رخساره‌های لاگ و زون‌بندی مخازن، مثالی از سازند آسماری، میدان مارون

V. Tavakoli؛ A. Amini


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب