1.

ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

ابراهیم اسدی خشویی؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ آدم ترکمن زهی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی

2.

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

علیرضا طلایی؛ علی عصمتی

3.

تجزیه علیت آثار متقابل ژنوتیپ ومحیط در لاینهای جایگزین شده کروموزومی گندم

عزت اله فرشادفر

4.

بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

محمدعلی امامی میبدی؛ آدم ترکمن زهی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ شعبان رحیمی؛ علی اکبرقره داغی؛ رسول واعظ ترشیزی

5.

تجزیه وتحلیل همبستگی وضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد در سویا

براتعلی سیاه سر؛ عبدالمجید رضایی

6.

بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور بااستفاده از تجزیه کلاستر وتجزیه به مؤلفه های اصلی

علیرضا طالعی؛ بهمن بهرام نژاد

7.

بررسی زیرواحدهای با وزن مولکولی بالا(گلوتنین)وچندصفت کیفی مهم دانه گندم وروابط آنها از طریق روشهای آماری چندمتغیره

قنبر توحیدفر؛ سیروس عبدمیشانی

8.

بررسی عملکرد فنی لوله های زهکش ژئوتکستایل(زمین بافت) در مقایسه با لوله های زهکش رایج در مدلهای آزمایشگاهی

حسن رحیمی؛ علیرضا حسن اقلی

9.

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

فریدون پاداشت دهکایی

10.

تأثیرتراکم بوته وسربرداری بر عملکرد واجزاءعملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیرسددرودزن استان فارس

یحیی امام؛ محمودتدین

11.

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهوئی؛ فرامرز مجد

12.

بررسی میزان ترکیب پذیری و آثار سیتوپلاسمی به روش دای آلل در ذرت

علیرضا طالعی؛ حسن نیکخواه کوچکسرایی

13.

اثر فرآیند حرارتی ومدت انبارداری بر روی تغییرات TVNو پراکسید در کیلکای آنچوی نمک سود شده

سهراب معینی؛ نرجس فروزان سبحانی پور

14.

شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی

15.

بررسی بیولوژی مگس گل جالیزPhytomyza orobanchiaeدرشرایط آزمایشگاهی ومزرعه در ارومیه

ناصرجعفرزاده؛ علی اصغر پورمیرزا

16.

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهویی؛ سیداحمدطباطبائی فر

17.

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

حسن زینالی خانقاه؛ وعلیرضا سوهانی

18.

بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

امیرحسن امیدی تبریزی؛ محمدرضاقنادها؛ محمدرضااحمدی؛ سیدعلی پیغمبری

19.

مطالعه تأثیر تغییرات ماده خشک مخلوط شیربازساخته ومعمولی بر روی برخی خواص فیزیکی وشیمیایی شیروآب پنیر حاصله

محمدرضااحسانی؛ ثریا آذرنیا

20.

تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب