1.

جامعه شناسی هنر و نقش ایدئولوژی

دکتر زهرا رهنورد

2.

معنا پذیری «هنر» در کلام فردوسی

دکتر منوچهر اکبری

3.

تأثیر عناصر و نقشنمایه های چینی در هنر ایران

دکتر یعقوب آژند

4.

تأملی بر بازشناسی هنر آبستره

دکتر مصطفی گودرزی

5.

مسیر پیاده گردشگری

دکتر سید محسن حبیبی

6.

معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند

دکتر محمود گلابچی

7.

پایین آوردن وزن ساختمانی در ناسازی

مهندس حسین مظفری ترشیزی

8.

گذری برموسیقی دوران باستان

درویش رضا منظمی

9.

کارگردان: پیدایش، جایگاه و تعریف آن

دکتر محمود عزیزی

10.

گفتاری درباره قصه و نمایش

فرشاد فرشته حکمت

11.

گنبد تجربیات هزاره

مهندس حسین مظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب