1.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری

2.

بررسی تغییرات کمی و کیفی قندها طی فرآیند کنسرو تخمیری زیتون با روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا

شهرام دخانی؛ صمدصبوری هلستانی؛ رضا شکرانی

3.

بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR

کمال قاسمی یزدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

4.

بررسی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید

بابک ناخدا؛ ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ ناصر بنی صدر

5.

اثر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر ودوره های آبیاری بر روی بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید

حمداله کاظمی اربط؛ رحیمزاده خویی؛ محمدمقدم؛ اصغربنالی خسرقی

6.

تحلیل اطلاعات کسب شده از نقشه متغیرهای خاک با استفاده ازمدلهای نیمه تغییرنما

ناصردواتگر؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمد مقدم

7.

گونه هایی از کنه های اوریباتیدPycnonotic brachypyline مزارع پنبه دشت مغان

کریم حداد ایرانی نژاد؛ کریم کمالی؛ حسن ملکی میلانی

8.

تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن (ORYZA SATIVA L. )

قدرت اله فتحی؛ کورش رضایی مقدم؛ سید عطااله سیادت

9.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

سید حسین حسینی مقدم؛ ناصرامام جمعه؛ عباس گرامی

10.

تخصیص زمان در خانوارهای روستایی مطالعه موردی شهرستان رفسنجان

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ غلامرضا سلطانی

11.

بررسی کیفیت نانوایی لاینهای دابلدها پلویید گندم با استفاده از روش الکتروفوز پروتئین های ذخیره ای بذر

فرشاد بختیار؛ رضابزرگی پور

12.

بررسی روابط جانشینی نهادهای تولیدی گندم در منطقه سرخس با استفاده از تابع تولید CRESH

حمید آماده؛ سعید یزدانی

13.

بررسی علایم ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

افشین اسماعیلی فر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مجتبی محمدی؛ محمود اخوت؛ جواد زاد

14.

عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرایط تنش خشکی

علی احمدی؛ د.آ.بیکر

15.

سازگاری به سرما و بیان ژن در واکنش به سرما در کالوس جو(Hordem vulgare)

سید رضا طبائی عقدائی

16.

تأثیر نحوه مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه واجزاء آن در کشت مداوم گندم آبی

یحیی امام؛ منوچهر خردنام؛ محمدجعفری بحرانی؛ محمدتقی آساد؛ حسین غدیری

17.

سازه های مؤثر بر ارزیابی درونی نظام آموزش عالی کشاورزی مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

یوسف حجازی؛ عباس بازرگان؛ حمید موحدمحمدی؛ مسعود برادران

18.

بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با کیفیت نانوایی در توده های بومی گندم ایران

حمیدرضابابایی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی

19.

آثار ذرت سیلویی عمل آوری شده و کاه ملاس دار عمل آوری شده در پروار گوساله های نر هلشتاین

پرویز جامعی؛ فرزادمیرزایی آقچه قشلاق؛ علی نیکخواه

20.

بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب