1.

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

نورمحمدیعقوبى؛ سید مهدی الوانی

2.

بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81

دکترحسن زارعى متین؛ دکتر غلام رضا جندقی؛ بشرى معینى

3.

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی ازمنظر کارکنان

دکترسید رضا سیدجوا دین؛ مسعود الماسی

4.

سازمان های غیر دولتی کارآ فرین

دکتر سید محمد مقیمى

5.

مدلی برای اندازه گیری و تحلیلی بهره وری پروژه ها با استفاده از رویکرد شاخصها وتکنیک AHP

دکتر منصور مومنی؛ علیرضا شاقوزا یى

6.

تاثیر راهبردهای توسعه برروی "سیستم روابط صنعتی " و " قانون کار "کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه

محمد مهدى مظفرى

7.

بررسی ساختار سازمانی و شیوه مدیریت روزنامه های ایران

دکتر صدیقه ببرن؛ دکتر علی اکبر فرهنگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب