1.

ارزیابی برخی قارچ‌های اندوفیت گیاهی در کنترل بیولوژیک بیماری‌ پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه‌فرنگی

صفحه 103-114
کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محدثه زراعتکار

2.

ارزیابی اثرآنتاگونیستی چند جدایه از باکتری‌های جنس Bacillus بر کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل Fusarium pseudograminearum

صفحه 115-126
محسن ساسانی؛ مسعود احمدزاده

3.

‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار

صفحه 127-141
سیدزمان حسینی؛ پژمان خدایگان؛ روح اله صابری

4.

اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

صفحه 143-159
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

5.

جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 161-172
ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی

6.

مطالعه کنترل بیولوژیک سرمازدگی پسته، با استفاده از باکتری‌های اپی فیت ضدهسته یخ گیاه

صفحه 173-183
مهدیه رستمی؛ خدیجه شاهرخی کهنوج

7.

اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae)

صفحه 185-195
آزاده زاهدی گلپایگانی؛ پدیده وطن پرست؛ علیرضا صبوری؛ کیوان بهبودی؛ هلن محمدی

8.

بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

صفحه 216-197
پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب