ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ, زارعی دودﺟﻲ, ابوالقاسم, اصغر صادقی مقدم, علی. (1391). اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ. , 4(3), 83-102. doi: 10.22059/jibm.2012.28569
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم; ابوالقاسم زارعی دودﺟﻲ; علی اصغر صادقی مقدم. "اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ". , 4, 3, 1391, 83-102. doi: 10.22059/jibm.2012.28569
ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ, زارعی دودﺟﻲ, ابوالقاسم, اصغر صادقی مقدم, علی. (1391). 'اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ', , 4(3), pp. 83-102. doi: 10.22059/jibm.2012.28569
ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ, زارعی دودﺟﻲ, ابوالقاسم, اصغر صادقی مقدم, علی. اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ. , 1391; 4(3): 83-102. doi: 10.22059/jibm.2012.28569


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب