1.

اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
محمد رضا میرزائی؛ محمد علی رستمی؛ مجید دهقان شعار

2.

اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
پیمان نوروزی؛ محمد علی ملبوبی؛ بهمن یزدی صمدی

3.

ارایه طرح، ساخت و ارزیابی نشاکار گلدانی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
سید مهدی حسینی؛ محمد لغوی

4.

ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
عبدالعباس جعفری؛ سید سعید محتسبی؛ حسن اقبالی جهرمی؛ محمود امید

5.

ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آب آبیاری و عملکرد پتانسیل چغندرقند بهاره (Beta vulgaris L.) در کرج (اقلیم: BSk)

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2683-2699
محمد شمسی؛ تیمور سهرابی*؛ جواد بذرافشان

6.

بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
علی بیات؛ ناصر لطیفی؛ رحیم محمدیان؛ سراله گال

7.

بررسی اثر میزان سایش بذر (پولیش) بر جوانه ‏زنی و رشد گیاهچه برخی ارقام چغندرقند

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 1265-1277
محمد سعیدی ابواسحقی؛ محمد رفیعی الحسینی

8.

بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه

9.

برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد

10.

دستیابی به لاین های مقاوم به ریزومانیا در چغندر قند با استفاده ازروش دابل هاپلوییدی

دوره 44، شماره 3، آذر 1392، صفحه 507-515
فرانک روزبه؛ داریوش داودی؛ سهیلا تکلو؛ مژگان کوکایی نژاد؛ سمر خیامیم

11.

روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
منوچهر حامدی؛ رسول مطهری

12.

کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
حبیب اله سلامی؛ محرم عین اللهی احمد آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب