1.

اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 205-217
حسین نظری ناسی؛ رضا امیرنیا؛ محمد رضا زردشتی

2.

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12
سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

3.

بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 897-910
مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده

4.

تأثیر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و محتوای برخی عناصر رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 167-183
علی مرادی؛ معصومه حسینی مقدم؛ رامین پیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.