1.

تحلیل آشیان اکولوژیک گونه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) نسبت به برخی متغیرهای محیطی در جنگل های شمال ایران

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-31
شادی حبیبی کیلک؛ سیدجلیل علوی؛ امید اسماعیل‌زاده

2.

خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 2، تیر 1382
محمدرضا قیطانچى؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ احمد سدید خوی

3.

مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود)

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 269-285
قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ علی محمدشریفی؛ سید جلیل علوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب