1.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
بیژن عباسی

2.

بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

3.

تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-98
محمد احمدی؛ علی اکبر شمسی پور

4.

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان)

43(77، پاییز 1390)، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 165-179
حسن حکمت نیا؛ سعید گیوه چی؛ نیر حیدری نوشهر؛ مهری حیدری نوشهر

5.

تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1373-1389
عباس‏علی آروین؛ علیرضا کیانی

6.

توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388
محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی

7.

ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 205-223
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

8.

گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 595-618
محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان

9.

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 19، زمستان 1390، صفحه 137-168
محمد رضایی زاده؛ سهرورد زرشکیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.