1.

اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-10
نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

2.

اثر دما بر برخی ویژگی‌های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegate (Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer. و تخم بید غلات Sitotroga cerealella Olivier

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 137-149
فاطمه اصغری؛ محمد امین سمیع؛ کامران مهدیان؛ مهدی بصیرت؛ حمزه ایزدی

3.

الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) در منطقۀ رفسنجان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 289-298
ابوالقاسم توکلی زاده؛ محمدرضا حسنی؛ زهرا شیبانی تذرجی

4.

تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم‌های مختلف پسته در استان خراسان رضوی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 57-67
سمانه غلامی مقدم؛ ناصر معینی نقده؛ لیلا ندرلو

5.

فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 151-164
فرانک میرزایی؛ محمد امین سمیع؛ حسین الهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب