1.

ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 709-718
سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپورسراسکانرود؛ سعید فیروزبخت

2.

بازتعریف فضای بستری در بیمارستان اطفال بر مبنای ارزیابی و تحلیل نیازهای کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-44
عیسی حجت؛ مرجان السادات ابن الشهیدی

3.

بخش 3، اتاق 5: اجتماع حسی درد در بیمارستانی در تبریز: مردم‌نگاری بدون حرکت

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 49-67
اصغر ایزدی جیران

4.

بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389
افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور

5.

برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 39-58
عیسی ابراهیم زاده؛ محسن احد نژاد؛ حسین ابراهیم‌زاده آسمین؛ یوسف شفیعی

6.

تحلیل تغییرات دسترسی به خدمات بیمارستانی شهر زنجان با استفاده از روش اندازه‌گیری دسترسی مکانی بالقوه در فاصله زمانی 1385-1395

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 205-227
نرمین ندیران؛ فرهاد حسینعلی؛ عبدالحمید قنبران

7.

تحلیلی بر آمایش فضایی– مکانی فضاهای درمانی مشهد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 335-361
سیدهادی حسینی؛ ابوالفضل صدیقی

8.

تحلیلی بر پراکنش مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با هدف مدیریت مخاطرات با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-96
میلاد باقری؛ رحیمه رستمی؛ میثم ارگانی؛ کیوان باقری

9.

سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 259-272
مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ رضا نظرپور دزکی

10.

مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-12
معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان

11.

مسیریابی و فضاهای درمانی: تحلیل رفتار مسیریابی در شرایط اضطرار

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-43
عطیه آستان بوس؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی

12.

وضعیت بهداشت عمومی در عصر قاجار از نگاه سیاحان خارجی (1227-1304ش)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-106
خدیجه عالمی؛ فاطمه علی محمدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب