1.

آثار دما بر فرآیند گازی سازی هیدروترمال پسماندهای کارخانه‌های تولید کاغذ، مطالعه موردی: کارخانه‌های کاغذسازی شمال ایران

دوره 43، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-71
رضا قاسم زاده؛ مریم پازکی؛ حسن هویدی؛ رمضان حیدری

2.

ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش A’WOT (مطالعة موردی : میناب)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 93-108
سید علی جوزی؛ محسن دهقانی؛ مرتضی زارعی

3.

ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 73-82
افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت

4.

بررسی پدیده پسماند سیپروفلوکساسین در خاک

دوره 54، شماره 10، دی 1402، صفحه 1597-1608
ماهرخ شریف مند؛ ابراهیم سپهر؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ سیامک عصری رضایی

5.

بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389
افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور

6.

تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری براساس تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 949-969
سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمد رضا جلوخانی نیارکی

7.

حذف نیتروژن و فسفر از شیرابه دفن‌گاه پسماند سراوان با ریز جلبک کلرلا ولگاریس

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2293-2306
سیده الهام سعادت؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود فاضلی سنگانی

8.

فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386
منوچهر اولیازاده؛ یوسف قربانی؛ احمدرضا شاهوردی؛ آتنا پیرایه گر

9.

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حسن فرج دنیوی

10.

مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-12
معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان

11.

مکان‌یابی بهینۀ محل دفن پسماند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) (مطالعۀ موردی: بخش میانکوه شهرستان اردل)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 157-174
سید اسکندر صیدایی؛ نسیم حسین‌زاده سورشجانی

12.

مکان‌یابی دفن پسماند در ناحیة اردل برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-123
سید اسکندر صیدایی؛ داریوش رحیمی؛ نسیم حسین زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب