1.

تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
میترا معزی پور؛ مریم کفیل؛ حسین اللهیاری

2.

ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74
شهزاد ایرانی پور؛ رقیه نصیری؛ رقیه کریم زاده

3.

زیست‌شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوکاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 111-119
حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ حسین الهیاری

4.

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-65
محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

5.

مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
یعقوب فتحی پور؛ علی حسینی قرالری؛ علی اصغر طالبی

6.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389
رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری

7.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-70
خاطره حسن خانی؛ حسین اللهیاری

8.

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور

9.

واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 245-255
مرجان حیدریان دهکردی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بروس پارکر

10.

واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis روی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis در وضعیت آزمایشگاهی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 151-159
امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر؛ آرش راسخ


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.