1.

اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris)

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 339-349
محمد مجتبی کامل منش؛ مریم یارمحمودی

2.

بررسی تعامل نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica و قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum روی دو رقم لوبیا در شرایط گلخانه

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
معصومه فرجی؛ احمد خیری؛ سیدمحمود اخوت؛ غلامرضا نیکنام

3.

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
نوازاله صاحبانی؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ احمد خیری؛ مجتبی محمدی

4.

بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 315-323
فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

5.

بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385
نوازاله صاحبانی؛ علی روستایی؛ نجمه السادات هادوی

6.

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 151-161
سمیه مختاری؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

7.

تعامل باکتری های Bacillus subtilis، B. cereus و Pseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد مدلCaenorhabditis elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-44
حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ سید محمد مهدی مرتضویان

8.

کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-51
ذبیح اله اعظمی؛ راضیه نصیرپور؛ فرناز فکرت؛ حمید رضا علیزاده

9.

کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 117-126
سمیه مختاری؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

10.

نقش بافت و مقدار مادة آلی خاک (خاک‌برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-240
زهرا سجادی؛ سید محمد رضا موسوی؛ غلامرضا معاف پوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب