1.

ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران)

دوره 45، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 199-216
محمد رضا رضوانی؛ سمیّه محمّدی؛ صدیقه پیری

2.

ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در چارچوب شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 649-662
اصغر نوروزی؛ داوود مهدوی؛ زهرا بدری‌زاده

3.

ارزیابی میزان بهره‌برداری دهیاران از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر – استان مازندران)

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 137-160
علی حاجی نژاد؛ مرضیه نوری؛ زینب فضلعلی

4.

ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی : استان گلستان

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
مرتضی نعمتی؛ سید علی بدری

5.

بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 27-59
علیرضا دربان آستانه؛ محمدعلی فیروزی؛ مجتبی قدیری معصوم

6.

بررسی و تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری‌ها با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف: مورد مطالعۀ شهرستان بناب

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 277-298
وکیل حیدری ساربان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب

7.

تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 275-298
علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ اسلام رئیسی

8.

تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تاثیر آن بر میزان مشارکت پذیری روستائیان (منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین گل شهرستان علی آباد)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 851-870
طاهره صادقلو

9.

تدوین راهبردهای توسعه مدیریت روستایی ایران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 691-714
ارسطو یاری حصار؛ محمدحسین بوچانی؛ داوود مهدوی؛ مجید پریشان

10.

چالش‌های استقرار مدیریت روستایی در روستاهای کوچک و پراکندة کشور

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 209-232
علیرضا دربان آستانه

11.

• دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران ( نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی )

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
مسعود مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی

12.

سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم))

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-104
مجید یاسوری؛ یاسر رمضان نژاد؛ حمید شایان

13.

عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 489-516
لیدا شرفی؛ حسین آگهی؛ خدیجه مرادی

14.

واکاوی تجربه و تفسیر بازیگران مدیریت روستایی از شرایط انتخاب دهیار و پیامدهای آن (مطالعه روستاهای شهرستان کلات)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 243-269
احمد کلاته ساداتی؛ مهدی نایه در؛ زهرا فلک الدین

15.

واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 187-208
کریم نادری مهدیی

16.

وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها (مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 61-91
سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب