1.

بازسازی و توسعۀ محلی پس از سوانح: برخی چالش‌ها در مناطق زلزله زدۀ استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 619-642
پویا علاءالدینی؛ زهرا فرضی زاده؛ خیام عزیزی مهر؛ نسیم یگانه

2.

بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 545-564
حسین ایمانی جاجرمی؛ فاطمه برغانی برزگری

3.

تبیین نقش ظرفیت‌های جامعۀ محلی در حل مناقشات و کاهش تضادهای اجتماعی (مورد مطالعه: پروژۀ آبیاری و زهکشی دشت ارایض، واحدهای عمرانی 2، 3 و 5)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 129-152
حسین دانش‌مهر؛ علیرضا کریمی

4.

تحلیل پویایی سرمایۀ اجتماعی در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی در مناطق خشک؛ کاربرد تحلیل شبکۀ اجتماعی

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 333-345
الهام اکبری؛ لیلا عوض پور

5.

توسعۀ اجتماع محور؛ ویژگی ها و الزامات (مورد مطالعه: مجتمع شیلات پالنگان، کردستان)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 529-555
سعید منظری؛ سید احمد فیروز آبادی

6.

زایل‌شدن ظرفیت‌های توسعۀ محلی در استان کردستان (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد در حوزۀ مدیریت منابع آب)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 117-133
حسین دانش مهر

7.

شناسایی و انتخاب مسائل عمومی برای بهبود تصمیمات توسعه‌ای مدیران محلی (مورد مطالعه: مناطق محروم استان اصفهان)

دوره 15، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 389-408
سیدکمال واعظی؛ علی وطن دوست

8.

کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-28
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند

9.

مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله‌ها)

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 547-569
ابراهیم شیرعلی؛ مهدی شهبازی

10.

مطالعۀ نحوۀ اثرگذاری متغیرهای اجتماعی و فرهنگی بر مدیریت ریسک در صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: خوشۀ صنعتی کفش تهران)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 159-182
مصطفی ازکیا؛ حسین میرزایی؛ حامد اکبری

11.

موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 195-216
میترا عظیمی؛ مریم ابراهیمی

12.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

13.

واکاوی مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی در راهبری توسعۀ اجتماع محلی (مورد مطالعه: اجتماعات روستایی شهرستان سردشت)

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 215-238
حسین ایمانی جاجرمی؛ جمال عبداله پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب