1.

ارتباط نوع پیکری وترکیب بدنی با عملکرد درالگوهای حرکتی پایه واجرای مهارت های پایه ی فوتبال

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
دکتر ناصر بهپور؛ دکتر بهرام یوسفی؛ محمد فرامرزی

2.

ارزیابی و مقایسه برخی عوامل خطر زای قلبی – عروقی در کارکنان مرد فعال و غیر فعال دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
حمید فروغی پور؛ دکتر ناصر بهپور

3.

بررسی تاثیر یک برنامه ی تمرینی منتخب دویدن درآب کمعمق باشدت 70 درصد بیشینه برتوان هوازی وترکیب بدنی دختران 15-17 ساله ی دبیرستانی

دوره 10، شماره 10، دی 1380
دکتر ناصر بهپور؛ دکتر بهمن تاروردیزاده؛ فاطمه ی نیکرام

4.

بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، مهر 1384
دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر ناصر بهپور

5.

عوامل همبسته با کاهش کارایی قلبی – تنفسی در ارتفاع

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر ناصر بهپور؛ دکتر وحید تأدیبی؛ دکتر مجتبی نیازی

6.

مقایسه ی تاثیر تمرین ذهنی وروش آموزش سنتی بر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
حمید فروغی پور؛ دکتر ناصر بهپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب