1.

القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشۀ ‌گرهی گوجه‌فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 283-294
لیلا اصفهانی؛ سالار جمالی؛ آیت اله سعیدی زاده؛ حسن پدرام فر

2.

بررسی برخی راهکارهای غیرشیمیایی مهار نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) در فلفل سبزدر شرایط گلخانه

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 109-117
معصومه صحتی؛ سالار جمالی؛ سید محسن نساج حسینی

3.

بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوای کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 295-306
امیر قاسم زاده؛ سالار جمالی؛ محمدعلی قاسمی

4.

برهمکنش نماتد سیستی Heterodera glycines و قارچ عامل پوسیدگی ذغالی (Macrophomina phaselolina) در ارقام حساس و مقاوم سویا به نماتد

دوره 51، شماره 2، دی 1399، صفحه 287-295
انیسه پازن؛ سالار جمالی؛ محمد علی آقاجانی؛ حسن ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب