1.

ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت هشتگرد براساس سناریوهای RCP

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 801-814
مسعود گودرزی؛ فاطمه سادات مرتضوی زاده

2.

ارزیابی نقش طرح پخش سیلاب سرچاهان‌ـ هرمزگان در تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 749-761
اباذر مصطفائی؛ وحیده مرادنیا؛ مسعود گودرزی

3.

بررسی ارتباط شاخص‌های پیوند از دور با مؤلفه‌های بارشی و دمایی (مطالعه موردی: ایستگاه همدید کرج)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 641-651
مسعود گودرزی؛ حمزه احمدی؛ سید اسعد حسینی

4.

بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 371-382
سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ هادی جعفری؛ محمدحسن رحیمیان؛ مسعود گودرزی؛ زهرا مسماریان؛ فاطمه باقری

5.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 175-189
مسعود گودرزی؛ برومند صلاحی؛ سید اسعد حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب