1.

آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 679-692
رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی

2.

آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 669-679
حشمت اله سعدی؛ سمیه لطیفی

3.

آگاهی کشاورزان از مفهوم، علل و اثرات تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 897-918
حامد قاینی سابق؛ یاسر محمدی؛ حشمت اله سعدی

4.

آموزش‌های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 483-499
حشمت اله سعدی؛ مینو عزیزی؛ موسی اعظمی

5.

بررسی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان

2-40، شماره 4، بهمن 1388
حشمت اله سعدی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 425-437
کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار

7.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-175
حشمت اله سعدی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

8.

تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: کشاورزان استان اصفهان)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-178
فاطمه عباسی؛ حشمت اله سعدی؛ حسین شعبانعلی فمی

9.

رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 833-848
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی

10.

طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 105-120
سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی

11.

عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66
مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی

12.

فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی کاربرد مدل تقاضا، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 599-608
حشمت الله سعدی؛ سید محمد جعفر اصفهانی

13.

نقش رهبری تحول‌آفرین بر گرایش کار-آفرینانه افراد سازمان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 707-718
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی

14.

نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 271-282
حشمت اله سعدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب