1.

اثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه‌زنی جمعیت‌های یولاف‌وحشیAvena ludoviciana

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1187-1200
سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

2.

ارزیابی تأثیر رطوبت خاک بر زمستان‌گذرانی علف هرز پیزور (Bolboschoenus maritimus) و پیش‌بینی دماهای مهم آن

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1041-1053
معصومه خجسته فر؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی

3.

ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملکرد

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388
روح اله امینی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ داریوش مظاهری؛ حسن علیزاده

4.

بررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی کارایی علفکش‌ها در کنترل علف‌های‌هرز مزرعه ذرت

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 195-210
سهیلا پورحیدرغفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد

5.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مالچ پوششی بر کارایی علفکش‏ها در کنترل علف های هرز عدس (Lens culinarys L)

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-26
شفق علی نژاد؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

6.

بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌های هرز کاهو (Lactuca sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400
نگار صالحی؛ حسن علیزاده؛ رضا صالحی

7.

بررسی شکار پس از انتشار بذر چهار گونه از علف‌های هرز در کشتزارهای ذرت

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 247-255
شهرزاد نوروزی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

8.

بررسی ویژگی هایی از زیست‌شناسی و مدیریت شیمیایی علف هرز گندم یونانی (Triticum boeticum Boiss.) در گندمزارها

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 395-404
محمد فرهنگ فر؛ محمد انتصاری؛ سیروان بابایی؛ مالک یزدانی؛ حسن علیزاده

9.

بوم شناسی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خارلته (Cirsium arvense L)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-30
احسان دادخواهی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ آرش مامدی

10.

تأثیر روش‌های مختلف مدیریت علف‌های ‌هرز و تراکم گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 563-574
یوسف غلام پور شمامی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسن علیزاده

11.

تأثیر روش‌های مدیریت تناوب زراعی و علف‌کش بر پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 521-530
مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علی زاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی

12.

کارایی دُزهای علف‌کش تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه در کنترل علف‌های هرز گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1400
محمدامین قسام؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ محمد علی باغستانی

13.

مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات‌های محلول در مراحل نموی چند گونه گل‌جالیز در گوجه‌فرنگی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-79
زهرا فرخی؛ حسن علیزاده؛ هوشنگ علیزاده

14.

مطالعه کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های‌هرز

دوره 52، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 147-162
مهدی حسین زاده؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسن علیزاده

15.

مطالعۀ بقایای علف‌کش‌ نیکوسولفورون+ریم‌سولوفورون (التیما) مصرف‌شده در مزرعۀ ذرت به‌کمک روش زیست‌سنجی

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-24
سعید شهبازی؛ حسن علیزاده؛ خلیل طالبی جهرمی

16.

مقایسۀ رشد و نمو فنولوژی جمعیت‌های یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu)

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 601-613
سمیه فروزش؛ مصطفی اویسی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ زهرا فرخیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.