1.

اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 155-164
آرزو الهی؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

2.

اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-52
مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن

3.

اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-72
مریم راشکی؛ مژده اسمعیل بیگی

4.

ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-72
فاطمه حاج رحمت اللهی؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.