1.

القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در نخود تیپ دسی

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
محسن مردی؛ علیرضا طالعی؛ منصور امیدی

3.

بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو

دوره 32، شماره 4، تابستان 1380
منصور امیدی

4.

بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
خلیل طالبی جهرمی؛ منصور امیدی؛ قدرت اله صباحی

5.

بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ رضا توکل افشاری

6.

بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
آذر شاه پیری؛ منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی

7.

بررسی کشت درون شیشه ای دو رقم انگور ایرانی و تعیین شرایط مناسب جهت کشت مریستم آنها

دوره 37، شماره 4، بهار 1385
سپیده کلاته جاری؛ علی عبادی؛ ذبیح‌اله زمانی؛ منصور امیدی

8.

تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
سید قاسم حسینی سالکده؛ سیروس عبدمیشانی؛ پریچهره احمدیان؛ منصور امیدی

9.

تلاقی بین گونه‌ای و بررسی نجات جنین و قابلیت باززایی در تعدادی از گونه‌های پنبه

1-37، شماره 2، بهار 1385
عمران عالیشاه؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ منصور امیدی؛ محمود مصباح

10.

شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
احمدرضا قنادها؛ منصور امیدی؛ روح‌اله عبدالشاهی؛ کاظم پوستینی

11.

کشت مریستم در اسپرس

3و4، شماره 0، بهار 1371
منصور امیدی؛ بهرام گرامی؛ اصغر مشاری

12.

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری

13.

مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی

14.

مطالعه روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ارقام و لاینهای گندم (Triticum aestivum) با نشانگرهای RAPD

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
بابک عبداللهی مندولکانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادها؛ منصور امیدی

15.

مقایسه فاصله ژنتیکی ومرفولوژیکی با هتروزیس براساس نشانگر RAPD درهیبریدهای جو

دوره 36، شماره 2، بهار 1384
سپیده ترابی؛ منصور امیدی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادهاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.