1.

ارائه روشی برای ترکیب ژئوئید حاصل از GPS/Leveling با گرانی‌سنجی در یک مسئله مقدار مرزی تعیین ژئوئید

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری

2.

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 147-163
عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور؛ عبدالرحمان مصطفایی

3.

استفاده از الگوریتم MSAA در حل دستگاه معادلات مربوط به بازیابی میدان جاذبه زمین در مقیاس جهانی تا درجه و مرتبه 120 با استفاده از مشاهدات ماهواره GRACE

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ بابک امجدی‌پرور

4.

برآورد مؤلفه‎های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مسئله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-58
عباسعلی جمعه‎گی؛ عبدالرضا صفری

5.

بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی

6.

بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی

7.

بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی

8.

پالایش داده‌های پتانسیلی گریس (GRACE) برای تعیین تغییرات میدان گرانی با استفاده از روش پایدارسازی تیخونوف تعمیم‌یافته در زیرفضای سوبولف

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 51-77
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ حمیدرضا باقری؛ یحیی الله توکلی

9.

تعیین ژئوئید در جزایر با استفاده از حل مسئله مقدار مرزی گرانی‌سنجی- ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با مرزهای ثابت

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
عبدالرضا صفری؛ یعقوب حاتم؛ مهدی شاه‌حیدری

10.

روشی برای محاسبه شتاب گرانی متوسط بر اساس حل مسئله مقدار مرزی و اسپیلاین‌های هماهنگ

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 107-124
عبدالرضا صفری؛ عبدالرحمان مصطفایی

11.

معرفی یک روش نوین برای محاسبه سامانه‌های ارتفاعی براساس حل مسئله مقدار مرزی ژئودتیک با مرزهای ثابت

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
عبدالرضا صفری

12.

مقایسه روش انتگرال انرژی و روش شتاب در بازیابی میدان جاذبه زمین

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 51-68
محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ بابک امجدی پرور

13.

مقایسه روش‌های پایدارسازی مستقیم و تکراری در پایدارسازی مسئلة انتقال به سمت پایین تعیین ژئوئید

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب