1.

اثر محیطهای کشت مختلف بر جنین زائی و تشکیل گیاهان هاپلوئید از میکروسپورهای گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372
رحیم هنرنژاد

2.

برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
مریم حسینی؛ رحیم هنرنژاد؛ علیرضا ترنگ

3.

برآورد اثر ژنها وترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دی آلل

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1375
رحیم هنرنژاد

4.

بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
ابوذر ابوذری گزافرودی؛ بابک ربیعی؛ رحیم هنرنژاد؛ صادق پورمرادی

5.

تعیین عمل ژن ها و وراثت پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل گرافیکی دای آلل

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
احمد علی شوشی دزفولی؛ رحیم هنرنژاد

6.

خصوصیات ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری واریته ها ی برنج (oryza sativa L.)

دوره 1، شماره 0، تیر 1373
رحیم هنرنژاد

7.

مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
ابوذر ابوذری گزافرودی؛ مصطفی ولیزاده؛ رحیم هنرنژاد؛ محّمدحسین فتوکیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب