1.

اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی

2.

ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر عملکرد دانه و خصوصیات وابسته

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
محمود تورچی؛ عبدالحمید رضائی

3.

انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1370
قدرت اله سعیدی؛ عبدالحمید رضائی

4.

برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
عبدالحمید رضائی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی

5.

بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
بهجت اله منزوی کرباسی راوری؛ عبدالحمید رضائی

6.

تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
فرهاد موسوی؛ عبدالحمید رضائی

7.

روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم

دوره 1، شماره 0، تیر 1373
عبدالحمید رضائی؛ حسن فرحبخش؛ مهدی کریمی

8.

مطالعه سازگاری ایزولاین یولاف (Avena sativa L.)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368
عبدالحمید رضائی؛ ک.ج. فرای

9.

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

3و4، شماره 0، فروردین 1370
عبدالحمید رضائی؛ بهجت اله منزوی کرباسی راوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب