1.

اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

دوره 35، شماره 1، بهار 1383
مسعود رفیعی؛ حبیب اله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ مهدی کریمی

2.

اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

3و4، شماره 0، بهار 1366
محمودخدام باشی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی

3.

اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
حمیدرضاخادم حمزه؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضائی؛ محمود احمدی

4.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت

3و4، شماره 0، بهار 1368
حسین توکلی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی

5.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

1و2، شماره 0، بهار 1369
محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور

6.

اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا

3و4، شماره 0، بهار 1367
غلامعلی رنجبر؛ مهدی کریمی؛ محمد رضا خواجه پور

7.

ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان

دوره 1، شماره 0، بهار 1373
مهدی عبدی؛ عبدالمجید رضائی؛ مهدی کریمی

8.

تخمین مساحت برگ پنبه

3و4، شماره 0، بهار 1367
سید فرهای موسوی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور

9.

تعیین زمان آبیاری لوبیا چیتی براساس آتمومتر نوع پیچ وتطبیق آن با پتانسیل آب در برگ

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
مهرداد محلوجی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهادموسوی

10.

روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1373
عبدالحمید رضائی؛ حسن فرحبخش؛ مهدی کریمی

11.

مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشتهای مختلف در اصفهان

3و4، شماره 0، بهار 1367
مهدی کریمی؛ غلامعلی رنجبرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.