1.

استفاده از آرد گال به عنوان فیلر چسب فنل فرم آلدئید در ساخت تخته لایه

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379
سعید کاظمی نجفی؛ کاظم دوست حسینی

2.

بررسی اثر کندسوز کننده ها (مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت) بر روی چوب افرا (Acer insigne Boiss)

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
علی نقی کریمی؛ سحاب حجازی؛ داوود پارساپژوه؛ کاظم دوست حسینی؛ ملیحه اختری

3.

بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری

4.

بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
امید حسینایی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی

5.

بررسی تانن پوست درختان توسکا و بلوط به روش اسپکتروفتومتری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی

6.

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل ساهکل

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
غنچه رسام؛ کاظم دوست حسینی

7.

بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی

8.

بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی

9.

فعال سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال دهنده های غیرمتداول در ساخت تخته خرده چوب

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب