1.

اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L)

دوره 2، شماره 0، بهار 1378
معصومه معمار مشرفی؛ احمد خلیقی؛ علیرضا طلایی

2.

اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

دوره 37، شماره 4، بهار 1385
مهدی رضایی؛ حسین لسانی؛ مصباح بابالار؛ علیرضا طلایی

3.

اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
علیرضا طلایی؛ بهمن پناهی

4.

اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون

دوره 32، شماره 4، تابستان 1380
علیرضا طلایی؛ مهدی طاهری بادمحمود؛ محمد جعفر ملکوتی

5.

اثر محلول‌پاشی بُر (B) و روی (Zn) و غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوة بادام

دوره 34، شماره 1، بهار 1382
ناصر قادری؛ علی وزوایی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار

6.

اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
لطفعلی ناصری؛ مصباح با بالار؛ محمد علی عسگری؛ علیرضا طلایی

7.

انتخاب بهترین رقم گرده زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
علیرضا طلایی؛ بهاره واحدی؛ محمدعلی عسکری؛ احمد ارشادی

8.

بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

دوره 31، شماره 1، بهار 1379
علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده

9.

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
علیرضا طلایی؛ محمد مهدی ضرابی

10.

بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار

11.

بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران

دوره 1، شماره 0، بهار 1378
حسین صادقی؛ علیرضا طلایی؛ عبدالامیر علامه

12.

تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
علی ایمانی؛ علیرضا طلایی

13.

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی؛ فیروزه بهادران؛ داریوش شرافتیان

14.

معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها

دوره 1، شماره 0، تابستان 1376
علیرضا طلایی؛ علی ایمانی

15.

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378
علیرضا طلایی؛ علی عصمتیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.