1.

آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی

2.

آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری

3.

اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
علی رضایی؛ محمد مهدوی؛ کارولوکس؛ سادات فیض نیا؛ محمد حسن مهدیان

4.

برآورد بیشترین بدة لحظه‌ای سیل در حوزه‌های آبخیز کوچک

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی‌چگینی؛ مهدی وفاخواه

5.

برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی)

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
مجتبی نساجی زواره؛ محمد مهدوی

6.

بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
علی سلاجقه؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ مسعود قدسیان

7.

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای درآذربایجان غربی

دوره 58، شماره 4، دی 1384
شهرام خلیقی؛ محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان

8.

بررسی تاثیر طبقه‌بندی رسوب بر بهبود روش‌های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
امین ذرتی‌پور؛ محمد مهدوی؛ شهرام خلیقی‌سیگارودی؛ علی سلاجقه؛ نگار شمس‌المعالی

9.

بررسی توزیع های احتمالی مناسب برای دبی های حداقل , میانگین و حداکثر با استفاده از روش گشتاور L (مطالعه موردی : استان مازندران)

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
عباس غلامی؛ محمد مهدوی؛ محمدرضا قنادها؛ مهدی وفاخواه

10.

بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
محمد مهدوی؛ علی اکبر جمالی؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی وفا خواه

11.

بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیزسد زاینده رود

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
نصرت الله اسماعیلی؛ محمد مهدوی

12.

بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوب‌دهی حوزه آبخیز بابا احمدی خوزستان با استفاده از مدل‌های تجربی MPSIAC و EPM

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
محمد فرجی؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ علی محمدیان‌بهبهانی؛ منوچهر دادخواه

13.

بررسی منطقه‌ای منحنی سنجه رسوب در اقالیم مختلف ایران

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
بهنوش فرخ‌زاده؛ مریم آذرخشی؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه

14.

بررسی و برازش توزیع‌های احتمالی مناسب برای سری جریان‌های سالانه با استفاده از روش گشتاورL در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
محمد مهدوی؛ علی سلاجقه؛ امیررضا کشتکار؛ هدایت ا... فهمی؛ فرود شریفی

15.

تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوزه های آبخیز کوچک

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی

16.

تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور ( مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان )

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
محمد مهدوی؛ مریم آذرخشی

17.

تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت

دوره 58، شماره 4، دی 1384
سید حمید رضا صادقی؛ بهاره توفیقی؛ محمد مهدوی

18.

توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
سعید سلطانی کوپائی؛ محمد مهدوی

19.

طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
باریس مجنونیان؛ مهرداد نیکوی سیاهکل محله؛ محمد مهدوی

20.

مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی؛ سیما رحیمی بندر آبادی؛ محمد حسین مهدیان



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب