1.

ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر فرهید همت زاده

2.

ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مریم بادوام

3.

ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر فرهید همت زاده

4.

اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر شهرام جمشیدی

5.

بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر روحانی کارگر مؤخر؛ دکتر مسعود روحانی

6.

بررسی سرولوژی آلودگی به ویروس IBR در گوسفندان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر افشین رئوفی؛ دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر حسن ممتاز؛ دکتر سیمین عقیلی

7.

به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر فرهید همت زاده؛ 0

8.

تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
دکتر علی محمدی؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد

9.

جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران)

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر سعید مستوفی؛ کتر مسعود سلک غفاری

10.

طراحی روش ایمونوفلئورسنت اختصاصی جهت تفکیک سویه های حاد از واکسن ویروس نیوکاسل

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر سیدفرشاد کاتب؛ محمد مهدی غفاری؛ دکتر آرزو علی نژاد؛ دکتر فرشته مختاری

11.

مطالعه الگوی الکتروفورتیک عصاره پروتئینی عقده های لمفاوی گاوهای مبتلا به لوکوز در مقایسه با گاوهای سالم

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر حسن ممتاز

12.

مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر هادی کیهانفر؛ دکتر فرهید همت زاده

13.

مطالعه روند ایجاد تغییرات سلولی در کشتهای سلولی آلوده به پستی ویروس ها به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مریم بادوام؛ محمد طاهری

14.

مطالعه وضعیت آلودگی با ویروس هاری کاذب در گرازهای وحشی ایران ( اولین گزارش )

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر آرزو علی نژاد؛ دکتر مجید خرازیان مقدم

15.

مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر آرزو علینژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب