1.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

2.

امام زمان مقتدای امکان حقیقتی ازلی در بلندای ابدی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر سید امیر محمود انوار

3.

بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر سید امیر محمود انوار

4.

جلوه ای از جمال بسم الله بزرگترین آیهء قرآن و اقیانوس لایتناهای عرفان

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
دکتر سید امیر محمود انوار

5.

حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر سید امیر محمود انوار

6.

شرح أنوار بر أنوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

1و2، شماره 137، تیر 1375
دکتر سید امیر محمود انوار

7.

شرح أنواربرأنوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

145-141، شماره 141، اسفند 1376
دکتر سید امیر محمود انوار

8.

شرح انوار بر انوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

149-148، شماره 148، اسفند 1377
دکتر سید امیر محمود انوار

9.

شعر نیکو در جلوه گاه عرفان

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر سید امیر محمود انوار

10.

علی علیه السلام تجلیگاه شگفتیها (مقاله علمی پژوهشی ارائه شده در کنگره بین المللی امام علی (ع) در مسکو)

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر سید امیر محمود انوار

11.

نامهای سورهء مبارکة حمد مقاله ای برگرفته از مرحلة اؤل طرح پژوهشی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

12.

نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سید امیر محمود انوارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب