1.

اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376
حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی

2.

اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
علیرضاطالعی؛ کاظم پوستینی؛ سعیددوازده امامی

3.

اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
حمیدرضا عیسوند؛ علی احمدی؛ علی اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا جهانسوز

4.

اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
کاظم پوستینی؛ مجتبی یوسفی راد

5.

اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
کاظم پوستینی؛ سعید زهتاب سلماسی

6.

اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد

7.

اثر متقابل تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در گندم

1-37، شماره 2، فروردین 1385
علی احمدی؛ حمیدرضا عیسوند؛ کاظم پوستینی

8.

ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
کاظم پوستینی

9.

بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد)

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
مجتبی جعفر زاده کنار سری؛ کاظم پوستینی

10.

بررسی ارتباط فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت با پایداری غشای سلولی و کلروفیل در ارقام گندم نان مقاوم و حساس به تنش خشکی

1-37، شماره 3، فروردین 1385
فرهاد جباری؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ هوشنگ علیزاده

11.

بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371
کاظم پوستینی؛ بهمن یزدی صمدی

12.

تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید(Cicer arietinum L.)

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
ناصر مجنون حسینی؛ هومن محمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی خانقاه

13.

تاثیر حذف برگ بر فعالیت فتوسنتزی برگ پرچم و رشد دانه در گندم نان

1-37، شماره 3، فروردین 1385
مهدی جودی؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ فرزاد شریف‌زاده

14.

شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
احمدرضا قنادها؛ منصور امیدی؛ روح‌اله عبدالشاهی؛ کاظم پوستینی

15.

عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
عادل سی و سه مرده؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن ابراهیم زاده

16.

نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
کاظم پوستینی؛ عادل سی وسه مرده

17.

واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
کاظم پوستینی

18.

واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
کاظم پوستینی؛ محمدعلی ابوطالبیان

19.

واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری

20.

واکنش فتوسنتزی دو رقم گندم نسبت به شوری

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373
کاظم پوستینی؛ د.آ. بیکر

21.

واکنش فیزیولوژیکی دو رقم گندم نسبت به تنش شوری

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1374
کاظم پوستینی

22.

واکنش های فیزیولوژیکی وزراعتی دو رقم توتون بارلی نسبت به کود ازته

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
کاظم پوستینی؛ محمد تقی شامل رستمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب