1.

-

دوره 40، شماره 0، بهار 1362

2.

-

دوره 40، شماره 0، بهار 1362

3.

-

دوره 40، شماره 0، بهار 1362

4.

اثر چند قارچ کش بر شدت تنفسی میسلیم قارچ Sclerotinia sclerotiorum

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1362

5.

اثر هورمونهای پرولاکتین روی سلولهای کبد و سلولهای ترشحی معده ماهیان

1و2، شماره 0، تابستان 1362

6.

اندازه گیری گچ درخاک با روش رزین هیدروژنه ومقایسه آن با روش استون

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1362

7.

بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L.

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1362

8.

بررسی تجربی و نظری کار الکترومتر ترمویونی در حالت شبکه شناور

1و2، شماره 0، تابستان 1362

9.

بررسی دو نقطه تغییر فاز از نوع لاندا در متان جامد دتریمی توسط روش پراش نوترون از پودر نمونه

1و2، شماره 0، تابستان 1362

10.

بررسی ژئوالکتریک ناحیه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان

1و2، شماره 0، تابستان 1362

11.

بررسی فسفات بافق "اسفوردی"

1و2، شماره 0، تابستان 1362

12.

بررسی ناقلین مزمن سالمونلاتیفی وپاراتیفی در بین کارکنان مراکز رفاه شهر تهران

1و2، شماره 0، تابستان 1362

13.

کاربرد میانگین نا ایزوترپ فوق انتقالی در تخمین ضرایب اسپین

1و2، شماره 0، تابستان 1362

14.

میزان کلروفیل و مقدار عناصر معدنی موجود در برگ سبز و کلروتیک درختان میوه حساس بخ کلروز آهن در خاک قلیایی

1و2، شماره 0، تابستان 1362

15.

مطالعه مقدماتی هورنفلس های مجاور رگه های دولریتی کوههای صاحب الزمان (کرمان)

1و2، شماره 0، تابستان 1362

16.

مطالعه میکرومر فولژیکی یک خاک زرالفیک ها پل آرجید در منطقه گلدشت کرج

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1362

17.

واکنش بین 11،10 – دی اکسو – دی بنزو (a,d) سیکلوهپتادین – (4،1)و ترکیبات الیفاتی دی آزو

1و2، شماره 0، تابستان 1362


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.