1.

منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دکتر حمید ابریشمى

2.

"تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران "

دکتر صادق بختیارى؛ ابوالفضل یحیى آبادى

3.

عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی

قهرمان عبدلى؛ منصور خلیلی عراقی

4.

هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی

احمد آتشک؛ حسن درگاهی

5.

ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان)

کامران ندرى؛ اسداله فرزین وش

6.

بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345)

محسن نظرى؛ فا طمه گوهریان

7.

وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.