1.

انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى

2.

بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران

دکتر خسرو پیرایى؛ دکتر مجتبى مجاوریان

3.

بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370

تقى ابراهیمى سا لا رى

4.

اندازه گیری مقادیر بهینه فعالیتهای اقتصاد ی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 77-1358

دکتو مرتضى سامتى

5.

نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران

دکتر ابراهیم شیبانى؛ دکتر زهراافشا رى

6.

مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى

7.

بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

دکتر سیدنظام الد ین مکیان؛ محمو د نادرى بنى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب