1.

رابطة ازدواج بین نخبگان محلی و سلسله سلطنتی مطالعة موردی خاندان نجفقلی¬خان دنبلی تبریز در دورة قاجار

صفحه 1-16
نائو فومی آبه

2.

خویشکاری خدای نبوی بین¬النهرینی در فرمان کوروش

صفحه 17-35
محسن ابوالقاسمی؛ مریم دارا

3.

عبور کشتی‌های بخار از کانال سوئز و تأثیر آن بر رشد تجارت بنادر ایرانی خلیج فارس در سه دهة آخر قرن نوزدهم میلادی

صفحه 38-51
عبدالرسول خیراندیش؛ مریم شیپری

4.

گسترش اسلام در قلمرو قرلُق¬ها

صفحه 53-75
محسن رحمتی

5.

تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقة کرمان

صفحه 75-95
جمشید روستا؛ مهدیه محمودآبادی

6.

داریوش، حفر آبراهۀ سوئز، و نقش آن در توسعۀ روابط تجاری در دورۀ هخامنشی

صفحه 97-116
روزبه زرین¬کوب؛ سهم¬الدین خزائی

7.

الگوی حکایت در تاریخ‌نگاری اسلامی بازنمایی شخصیت امین عباسی در اخبارالطوال دینوری

صفحه 117-137
زهیر صیامیان گرجی

8.

نگاهی به الگوهای تاریخ¬نویسی سعودی

صفحه 137-156
یاسر قزوینی حائری

9.

دیپلماسی، جنگ و حاکمیت سیاسی نگاهی دوباره به مناسبات ایران و انگلستان در آغاز قرن سیزدهم / نوزدهم

صفحه 157-174
جواد مرشدلو

10.

پارچه‌های دورة مغول براساس نسخة خطی«المُرشد فی الحساب»

صفحه 175-193
محمدباقر وثوقی؛ محمدحسین سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب