1.

جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

صفحه 1-22
مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ عادل عبدالهی

2.

مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

صفحه 23-48
ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی

3.

انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

صفحه 49-74
محمود متوسلی؛ هدی زبیری

4.

شهری شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات: مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی_شهری

صفحه 75-102
جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ معصومه زارع

5.

بررسی موانع اداری-سیاستی مشارکت بهره برداران حوزه سد کزنار در تشکیل تعاونی آب بران

صفحه 103-116
سعید غلامرضایی؛ زینب موسوی؛ مهدی رحیمیان

6.

تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

صفحه 117-132
بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

7.

الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‌مالکی ایران از نگاه متخصصان؛ با تأکید بر نهادهای غیردولتی

صفحه 133-156
حجت ورمزیاری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی

8.

پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (مطالعه موردی: جلگه براآن در شرق اصفهان)

صفحه 157-180
عباس امینی فسخودی؛ مهرنوش میرزایی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب