1.

بررسی جامعه‌شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشد آن و موانع در جامعه زنان روستایی

صفحه 1-40
زهرا فرضی‌زاده؛ محمود متوسلی؛ مهدی طالب

2.

سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

حسن بخشی زاده؛ مهدی طالب

3.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تحولات نسلی خانواده روستایی در نیم قرن اخیر بررسی موردی روستای حصارخروان استان قزوین

صفحه 41-66
زهره نجفی اصل؛ مهدی طالب

4.

بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (1390-1379)

صفحه 67-88
سید احمد فیروزآبادی؛ صدیقه پیری؛ سید رسول حسینی؛ شاپور سلمانوندی

5.

سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی: شهرستان ورامین)

صفحه 89-110
محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی

6.

پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

صفحه 111-132
محمود جمعه‌پور؛ هدایت عیدی تراکمه

7.

اثرات ریسک‌های اجتماعی بر نشاط اجتماعی زنان

صفحه 133-158
موسی عنبری؛ سمیه حقی

8.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان)

صفحه 159-182
حسین میرزایی؛ محمد کاکه‌پور

9.

مطالعه جامعه‌شناختی گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر در شهر تهران

صفحه 183-195
ستار پروین؛ یحیی علی بابایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب