1.

مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

داریوش شهریاری؛ محمود اخوت؛ حمید روحانی

2.

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

مصباح بابالار؛ فرزاد ربیعی؛ احمد احمدی

3.

توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران

آدم ترکمی زهی؛ علیرضا مجیدی؛ محمود خضاب؛ پریچهر احمدیان

4.

اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد

5.

کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی

6.

باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی

محمدرضا احسانی؛ ثریا آذرنیا؛ جلیل وندیوسفی؛ کیانا کازرونی

7.

ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان

محمود شریفی؛ حسینقلی رفاهی؛ محمد معزاردلان

8.

بافه بند تراکتوری طراحی وساخت شاسی و دستگاه رانش

منصور بهروزی لار

9.

پیش بینی قیمت تمام شده محصولات کشاورزی

مهریار صدرالاشرافی؛ غلامحسین آقایا

10.

استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار

ابوالقاسم گلیان؛ سیامک پارسایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب