1.

تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری

2.

مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

ثریا آذرنیا؛ محمدرضا احسانی؛ سید احمد میرهادی

3.

بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

تیمور سهرابی؛ شعبان زارعی؛ محمد حسین امید

4.

کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو

رضا فتوحی قزوینی؛ یوسف حمید اوغلی

5.

مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری

ابراهیم فرخی؛ محمدرضا احمدی

6.

بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران

محمد جواد روستا؛ ناهید صالح راستین؛ مهناز مظاهری اسدی

7.

رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب

شهلا محمودی؛ احمد حیدری

8.

اندازه گیری بهره وری مهمترین عوامل موثر بر تولید پسته درشهرستان اردکان

احمد فتاحی اردکانی؛ محمدقلی موسی نژاد

9.

تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک

حسن رضا اعتباریان

10.

برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری

محمدعلی طالبی؛ محمد علی ادریس

11.

اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد

جواد آرشامی؛ علی رضا حسابی نامقی

12.

تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته

محمد حشمتی رفسنجانی؛ محمد جعفر ملکوتی

13.

بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد)

مجتبی جعفر زاده کنار سری؛ کاظم پوستینی

14.

بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها

بهزاد سرخی لله لو؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عباس گرامی

15.

استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

فریبرز خواجعلی؛ حسن نصیری مقدم؛ ابوالقاسم گلیان

16.

تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

سید قاسم حسینی سالکده؛ سیروس عبدمیشانی؛ پریچهره احمدیان؛ منصور امیدی

17.

الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران)

ایرج ملک محمدی؛ رمضانعلی منصفی استخر پشتی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ شاپور ظریفیان

18.

بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن

رضا امیدبیگی

19.

بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

حسن جهاندیده کوهی؛ سیدحسین میر نظامی ضیابری؛ رحیم هنر نژاد؛ محمد حسین عزیزی

20.

بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

ناصر مطیعی؛ مهریار صدرالاشرافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب