1.

یادداشت سردبیر

دکتر علی ثقفی

2.

-

Nasrollah Ahadiat

3.

نقدی بر روش شناختی حسابداری

دکتر محمد رضا طاهری

4.

آنتروپی وضعیت مالی یا اندازه تغییرات مورد انتظار در ترکیب ترازنامه

دکتر محمد علی آقائی؛ حجت اله کوک

5.

نگرشی 10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری

اصغر سجادی؛ محسن خوش طینت نیک نیت

6.

تحقیقات اثباتی در حسابداری

سید هاشم پور آذرسا

7.

استفاده از تئوری اثباتی برای پیش بینی پذیرش استانداردهای حسابداری از طرف مدیریت شرکتها

حمید رضا موسوی رمضانی

8.

لزوم آگاهی حسابداران از EMH و CMR

ساسان میار

9.

نگرش رفتاری در ایجاد تئوری حسابداری

ید ال.. مکرمی

10.

ماهیت اندازه گیری در حسابداری

موسی بزرگ اصل

11.

گذری بر چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا

ویدا مجتهد زاده

12.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت چهارم)

محمد صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.