1.

تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى

2.

بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی

دکتر حمید ابریشمى؛ رضامحسنى

3.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور

4.

نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان

دکتر قهرمان عبدلى

5.

آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟

دکتر حسین عباسى نژاد؛ افسانه شفیعى

6.

جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال

دکتر اسماعیل رمضانپور

7.

تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى

8.

اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

دکتر حسین باستانزاد؛ دکتر فرهاد نیلى

9.

مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران

پرویز محمدزاده

10.

اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى

11.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه

12.

محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب