1.

برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش

2.

ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران

فرزاد کریمى؛ دکتر حسین پیراسته

3.

استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی

حسن سبحانى؛ سید محمد رضوی

4.

بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده

5.

برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

دکتر خدیجه نصراللهى؛ دکتر سید کمیل طیبى

6.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دکتر اسمعیل ابونورى؛ مهندس علی تاجدین

7.

اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج

8.

بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ امیر منصور طهرانچیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب