1.

شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT

صفحه 1-14
حمزه دوکوهکی؛ مهدی قیصری؛ سید فرهاد موسوی؛ سید مجید میرلطیفی

2.

ارزیابی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه دارویی گشنیز در اقلیم نیمه خشک

صفحه 15-24
هوشنگ قمرنیا؛ مریم بشی پور؛ محمد اقبال قبادی

3.

مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژی SWAT، IHACRES و SIMHYD در شبیه سازی رواناب حوضه قره‌سو

صفحه 25-40
محمدرضا گودرزی؛ باقر ذهبیون؛ علی رضا مساح بوانی؛ علی رضا کمال

4.

بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص فازی بارندگی و تبخیر - تعرق استاندارد شده (SEPI)

صفحه 41-54
حسین انصاری؛ محمد نادریان فر

5.

بررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان

صفحه 55-67
یاسر استواری؛ حبیب اله بیگی هرچگانی؛ علی رضا داودیان

6.

تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی

صفحه 69-80
مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی

7.

ارزیابی انتقال مدیریت آبیاری و تعیین شاخص‌های کلیدی

صفحه 81-90
احمد حیدریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب