1.

رشد، رنگیزه های برگ و فتوسنتز گیاه شلغم (.Brassica rapa L) تحت کمبود بور و شدت های مختلف نور

رقیه حاجی بلند؛ فرشته فرهنگی

2.

الگوهای هموپلازی صفات ریخت شناسی در سرده گون (باقلائیان) بر پایه تبارزایی حاصل از داده‎های nrDNA ITS

مرضیه کاظمی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی

3.

مطالعه آلودگی انگلی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling, 1861) رودخانه سفید رود

آلاله قاضی فرد؛ معصومه ملک؛ بهیار جلالی جعفری؛ حسین پارسا

4.

مطالعه اثرات بازدارندگی داروی سدیم سولفابنزامید بر رشد و تکثیر سلول های T-47D با تأکید بر آپاپتوزیس و توقف چرخه ی سلولی

محمد حسین عبدالمحمدی؛ سرور فرحناک؛ راضیه محمدپور؛ شاهرخ صفریان

5.

تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی میگوهای حفار (Thalassinidea (Crustaces: Decapoda نواحی جزر و مدی جزیره قشم، خلیج فارس

وحید سپهوند؛ علیرضا ساری

6.

اثر تنش شوری برمحتوای پروتئین، رنگیزه ها، قندها و ترکیبات فنلی در کشت بافت چند گونه از شنبلیله های ایران

منا صراحی نوبر؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی

7.

مطالعه مراحل پس از جنینی A. urmiana و A. parthenogenetica با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره

حسن رحیمیان؛ پریسا داودی؛ ناصر آق

8.

اثر تنش‌های شوری و خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم متفاوت برنج از لحاظ تحمل شوری

مریم السادات شبر؛ وحید نیکنام؛ زهرا سادات شبر؛ حسن ابراهیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب